Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu zaprasza do udziału w

Gminnym Konkursie Historycznym z okazji 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej.Wielkopolska w latach II wojny światowej

Termin konkursu :26 listopada 2019r. ( rejestracja od godz. 12.30 do godz. 12.45)

Rozpoczęcie eliminacji konkursowych: godz.13.00  

Termin zgłoszenia uczestników : 25 października 2019r.

I. Postanowienia regulaminowe.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie organizatorowi konkursu oryginalnych, podpisanych oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika, które można pobrać nastronie internetowej www.http://budzyn.pl/spbudzyn. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu 1) realizacji Konkursu, 2) wyłonienia zwycięzców Konkursu i publicznego ogłoszenia wyników Konkursu, 3) wręczenia nagród, 4) opublikowania informacji w mediach, w tym w mediach elektronicznych z przebiegu Konkursu oraz jego uczestnikach w mediach, w tym w mediach elektronicznych (w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, szkoła do której uczęszcza). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Organizator Konkursu zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 – t.j. ze zm.).

Uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na wykonanie zdjęć z przebiegu Konkursu oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 – t.j. ze zm.).

Oświadczenia dostarcza: nauczyciel, opiekun uczestników, w dniu konkursu podczas rejestracji

II. CELE KONKURSU

1.Zainteresowanie uczniów dziejami Polski

2.Popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat dziejów państwa polskiego

3.Budzenie szacunku młodych rodaków wobec dawnych patriotów.

4.Utrwalenie ważnych zdarzeń historycznych mających do dziś istotne znaczenie dla Wielkopolski.

5.Kształtowanie szacunku wobec historii swojego państwa.

6.Budzenie zainteresowania przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji    uczniów.

7.Kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności korzystania z literatury o tematyce historycznej

III. ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczniów deklarujących chęć uczestnictwa, przez szkoły i/lub opiekunów szkolnych do dnia 25 października 2019r. na adres mailowy:e-mail:spbudzyn@budzyn.pl  i dostarczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych poszczególnych uczestników w dniu konkursu w momencie rejestracji uczestników.                                                                          

2. Konkurs przeprowadzany będzie w formie jednoetapowej.

3.Uczestnicy konkursu wypełniać będą test zawierający 30 pytań.

4.Dla wszystkich uczestników przewidziany jest ten sam test ,w którym zawarte będą:                             

  - odpowiedzi z wyboru np. A, B, C, D 
 - odpowiedzi w formie krótkiego opisu 
 -odpowiedzi w formie wypełnienia luk

5. Czas trwania, pisania testu - 45 minut.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły do 29.11.2019.

6.Zwyciezca konkursu, czyli I Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów. II Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie mniejszą niż zwycięzca liczbę punktówa większą niż pozostali uczestnicy konkursu. III Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie trzecią w kolejności liczbę punktów.

7. W przypadku uzyskania jednakowej punktacji w wyniku testu dopuszczalne jest przyjęcie miejsca ex aequo.

8. Testy konkursowe będą sprawdzane przez komisję powołaną przez organizatorów.

9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

10. Z przeprowadzonego konkursu zostanie sporządzony protokół wraz z przebiegiem i wykazem wszystkich uczestników i uzyskanej przez nich punktacji.

IV. ZESTAW LITERATURY

1.//regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/boj-o-wal-pomorski.html?action=addToClipboard

2.//regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/martyrologia-wielkopolan.html

3.//regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/pierwsza-ofiara-wrzesnia-1939r.html

4.//regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/poznan-styczen-luty-1945r.html

5.//regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/ruch-oporu-w-wielkopolsce.html

6.//regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/umocnienia-miedzyrzeckiego-rejonu-umocnionego.html

7.//regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/wielkopolska-i-wielkopolanie-w-kampanii-wrzesniowej.html

8.//regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/zrzuty-zaopatrzenia-dla-armii-krajowej.html

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO - pdf.