Poniższy regulamin dotyczy świetlicy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w budynku na os. Wierzbowym 7.

Podstawa prawna:

1. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14.12.2016, Dz. U. poz. 59

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2017 roku, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2017 poz.649).

3. Statut szkoły z dnia 27.11.2017 roku.

§ 1

Postanowienia ogólne:

 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia dzieciom opieki w szkole. Godziny pracy świetlicy: od poniedziałku do czwartku 11.55 do 15.20, w piątek od 11.55 do 13.40.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 4. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy.
 5. Pracownikami świetlicy są nauczyciele - wychowawcy świetlicy.
 6. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły - sala nr 6 i 62.
 7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe;Świetlica szkolna wolna od systemu klasowo-lekcyjnego, od podziału na przedmioty, winna stwarzać atmosferę szczególnie sprzyjającą prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi osobowości dzieci.
 8. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni przydzielonych dla odpowiednich oddziałów.
 9. W świetlicy obowiązują ogólno - szkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 10. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 2

Cele i zadania świetlicy:

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom - szkolnej, zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej
 • przyzwyczajanie dzieci do systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji
 • stworzenie dzieciom sprzyjających warunków do zaspokajania ich potrzeb - biologicznych (np. zjedzenie posiłku), psychicznych (np. potrzeba kontaktu emocjonalnego - uznania, zrozumienia, akceptacji, bezpieczeństwa), społecznych (np. propagowanie właściwej postawy społeczno – moralnej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru – prawdomówność, odpowiedzialność, tolerancyjność)
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień
 • budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład i porządek
 • kształtowanie właściwych nawyków kultury życia codziennego
 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
 • współpraca z rodzicami (opiekunami) dzieci i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole w celu wspólnego rozwiązywania problemów, trudności wychowawczych i dydaktycznych
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole
 • włączenie się do realizacji zadań priorytetowych zaplanowanych na dany rok szkolnych
 • udział w przedsięwzięciach charytatywnych.

Funkcje świetlicy:

 • opiekuńcza – zapewnienie opieki uczniom;
 • wychowawcza – kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym; ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku;
 • profilaktyczna – aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów należących do tzw. grupy wysokiego ryzyka, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, którzy wykazują zachowania agresywne lub są odrzucani przez grupę rówieśniczą;
 • edukacyjna – rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stwarzanie warunków do odniesienia sukcesu.

§ 3

Organizacja pracy w świetlicy:

 1. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 7:00 do 8:00 oraz od godziny 11.55 do godz. 15:20, w piątki od godz. 11.55 do godz. 13.40.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów).
 4. W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły, zapisanie dziecka (szczególnie dziecka dojeżdżającego) do świetlicy jest możliwe od września do czerwca danego roku szkolnego. Jeśli w grupach świetlicy jest ,,komplet” uczniów, nie ma możliwości zapisania dziecka, które NIE dojeżdża i jedno z rodziców nie pracuje.
 5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują wychowawcy świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.
 6. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. wychowania fizycznego, religii.
 7. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych.
 8. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
 9. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe, rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
 10. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
 11. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.
 12. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, wieku dzieci, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 13. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
 14. Zajęcia zorganizowane tematycznie zgodne z planem pracy świetlicy, odbywają się etapowo i w cyklach około 45 minutowych, z uwzględnieniem planu zajęć edukacyjnych uczniów oraz przerwami na posiłki. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

§ 4

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy:

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
 • opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią
 • udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych
 • pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • pomocy w nauce
 • życzliwego i podmiotowego traktowania
 • otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień
 • korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy – a także dbania i zwrócenia przedmiotów w nieuszkodzonym stanie
 • poszanowania swojej własności
 • higienicznych warunków przebywania w świetlicy
 • korzystania z szatni oddziałowych również podczas pobytu w świetlicy.
 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:
  • przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy
  • dbania o bezpieczeństwo swoje i innych
  • przestrzegania określonych zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych zawartych w "Kodeksie wychowanka świetlicy"
  • respektowania poleceń nauczyciela świetlicy
  • przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są dziecku bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu - wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku; uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę; plecak (torba, worek) powinien być zamknięty, świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu niespełniania powyższych zasad.

§ 5

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy:

 1. Rodzice (opiekunowie) uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
 3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
 5. W sprawach spornych, rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 6. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę upoważniającą inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
 7. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy - odebrania dziecka do godz. 15:20 - od poniedziałku do czwartku, w piątek do godz. 13:40.
 8. Tylko w wyjątkowych przypadkach, poprzez wytłumaczenie przez rodzica zaistniałej sytuacji wychowawcom świetlicy lub dyrekcji szkoły a następnie dostarczenie pisemnej zgody - dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę i budynek szkolny.
 9. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy.

§ 6

Nagrody i kary:

 1. Każdy wychowanek świetlicy może otrzymać nagrodę.
 2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych.
 3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej.
 4. Nagrody:
 • wyróżnienie - pochwała wobec grupy
 • pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy
 • pochwała przekazana rodzicom (opiekunom)
 • umieszczenie pochwały na tablicy informacyjnej w świetlicy w formie uzgodnionej z wychowankami na początku każdego roku szkolnego
 • pochwała pisemna w dzienniczku ucznia
 • dyplom
 • list gratulacyjny
 • nagroda rzeczowa
 • wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej.
 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy, "Kodeksu wychowanka świetlicy" i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.
 2. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.
 3. Kary:
 • upomnienie ustne
 • upomnienie ustne na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy
 • poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów)
 • uwaga pisemna w dzienniczku ucznia
 • uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy
 • upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły
 • w szczególnych przypadkach – skreślenie z listy dzieci uczęszczających na świetlicę (brak jakiejkolwiek poprawy zachowania dziecka na upomnienia ustne, uwagi pisemne, upomnienia, nagany).

§ 7

Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy:

 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
 • prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy
 • odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci
 • dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań
 • przestrzega ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy
 • bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy
 • realizuje roczny plan pracy świetlicy z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi
 • dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy
 • systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy
 • przestrzega dyscypliny pracy
 • sumiennie wypełnia obowiązki
 • zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie
 • uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy
 • dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym.
 1. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych.
 2. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły i składa roczne sprawozdania ze swojej działalności.
 3. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, pedagogiem szkolnym i radą pedagogiczną.

§ 8

Powierzanie opiece i odbieranie:

 1. Dziecko przyjmowane do świetlicy powinno być zdrowe.
 2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione, kiedy wychodzi ze świetlicy.
 3. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice (opiekunowie), wymagane jest pisemne upoważnienie.
 4. Wychowawca/nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 5. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać: imię, nazwisko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).
 6. Wychowawcy dzieci, które uczęszczają na świetlicę szkolną informują wychowawcę świetlicy o nieobecności dziecka w szkole.
 7. Nauczyciele, wychowawcy klas nie mogą sami decydować o przyjęciu dziecka na świetlicę w ciągu roku szkolnego (szczególnie dziecka, które nie uczęszcza na świetlicę i jest dzieckiem NIE dojeżdżającym do domu), ponieważ nie wiedzą, ile na danej godzinie lekcyjnej – świetlicowej znajduje się dzieci.

§ 9

Sytuacje wyjątkowe:

 1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie, wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.
 2. W przypadku choroby dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy, rodzice (prawni opiekunowie) niezwłocznie odbierają dziecko ze świetlicy
 3. Wychowawca świetlicy zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
 4. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 15:20 (poniedziałek-czwartek) i do godz. 13.40 (piątek), wychowawca podejmuje następujące działania:
 • kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka
 • po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, zawiadamia dyrekcję szkoły a następnie policję
 • sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
 • niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
 • nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić policję
 • wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę upoważnioną
 • jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję
 • wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

§ 10

Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej:

1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do świetlicy szkolnej.

7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.

8. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.

9. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.

10. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym, dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły, pedagog szkolny i policja.

11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

12. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.

13. W wyjątkowych przypadkach, poprzez wytłumaczenie przez rodzica zaistniałej sytuacji wychowawcom świetlicy lub dyrekcji szkoły a następnie dostarczenie pisemnej zgody - dziecko może samodzielnie w danym dniu, opuścić świetlicę i budynek szkolny.

14. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

15. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.

§ 11

Dokumentacja świetlicy:

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Dziennik zajęć świetlicy zawarty w e-dzienniku szkoły.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

§ 12

Wyposażenie świetlicy:

 1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.
 4. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt audiowizualny.
 5. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
 6. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne i pozostawienia go w nieuszkodzonym stanie.

§ 13

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z wicedyrektorem.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły i rada pedagogiczna.
 3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i bibliotece szkolnej. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.
 4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji, dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

Regulamin przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej nr z dn. 10.10.2018 r.