Szkoła:
 bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły;
 w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem-mistrzem;
 w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych;
 w której pielęgnujemy pamięć o historii naszej Ojczyzny oraz regionu;
 dobrze wyposażona;
 współpracująca z Rodzicami uczniów;
 w której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy.
Baza Szkoły Podstawowej:
 klasy oraz pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne;
 sala gimnastyczna o wymiarach 24m x 12m;
 wielostanowiskowa pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
 biblioteka z czytelnią i Internetowym Centrum Multimedialnym;
 stołówka;
 świetlica pracująca w godzinach od 7.15 do 15.1 0 z możliwością dostosowania godzin do potrzeb Rodziców;
 Szkolna Izba Muzealna w sali historycznej.
Oferta Szkoły Podstawowej:
 wysoki poziom kształcenia poparty sukcesami uczniów w konkursach, rywalizacji międzyszkolnej i wynikami egzaminów zewnętrznych;
 zindywidualizowane podejście do ucznia w celu rozpoznania jego szczególnych uzdolnień lub trudności;
 udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i szkolnych;
 program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka";
 program edukacyjny „Bezpiecznie to wiedzieć i znać";
 atrakcyjny program rozszerzający wiedzę ekologiczną „Jestem przyjacielem przyrody" i „Woda największy skarb";
 „Las dla nas" – współpraca edukacyjna z Nadleśnictwem Podanin;
 projekt edukacyjny „Święto Niezapominajki;
 projekt edukacyjny „Szlak budek lęgowych"
 działalność Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody;
 projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła";
 projekt z zakresu edukacji patriotycznej „Marsz Pamięci Ofiar Gór Morzewskich";
 udział w kampaniach i projektach organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną „Nie pal przy mnie proszę" i „Znajdź właściwe rozwiązanie";
 udział w kampanii zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie palę, nie śmierdzę", „Zachowaj Trzeźwy Umysł";
 realizacja projektu „Szklanka mleka" i „Owoce i warzywa w szkole";
 realizacja autorskiego programu „Co to jest empatia?";
 udział w akcjach ekologicznych „Sprzątanie świata", „Święto drzewa";
 udział w akcjach charytatywnych „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", „Góra Grosza", „Pomóż dzieciom";
 program wychowawczy i program profilaktyczny uzgadniane z rodzicami;
 lekcje prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów;
 nauka na jedną zmianę;
 rozwijanie zainteresowań uczniów;
 pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
 zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane przez pedagoga szkolnego;
 pomoc materialna w trudnych sytuacjach życiowych uczniów w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci;
 stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
 działalność Samorządu Uczniowskiego;
 działalność Szkolnego Koła SKO;
 możliwość korzystania ze stołówki szkolnej;
 profesjonalna kadra pedagogiczna;
 opieka pielęgniarki szkolnej;
 opieka podczas dowozów uczniów;
 pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne;
 plac zabaw dla najmłodszych uczniów urządzony w ramach programu „Radosna Szkoła";
 zajęcia na nowoczesnym boisku wielofunkcyjnym;
 możliwość samodzielnego redagowania i wydawania gazetki szkolnej „Szkolniak".
Języki obce: Język angielski, język niemiecki
Zajęcia pozalekcyjne:
 zajęcia rozwijające różnorodne zainteresowania uczniów - koła: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, historyczne, j. obcych;
 zajęcia sportowe w ramach SKS: piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, siatkówka, badminton;
 zajęcia dodatkowe wyrównujące wiadomości;
 zajęcia przygotowujące do sprawdzianu.
 podstawowy kurs nauki pływania dla uczniów klas II i III.
 zajęcia rozwijające logiczne myślenie – gra szachy;
 zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 kółko redakcyjne.
Oferta zajęć pozalekcyjnych jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb
i zainteresowań uczniów.