• w roku szkolnym 2022/2023 obiady wydawane będą od dnia 5.09.2022 w stołówkach szkolnych w godzinach:
 os. Wierzbowe 7 - 11:40 - 12:00,
 ul. Rogozińska 52 - 11:40 - 12:00 oraz 12:45 - 13:00;

• cena za obiad wynosi - 5,00zł - w sytuacji wzrostu kosztu w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności;

• informacja o ilości obiadów w danym miesiącu i wysokość opłaty przekazana zostanie każdemu uczniowi w formie pisemnej do 5-tego dnia każdego miesiąca oraz wysłana za pośrednictwem dziennika do rodziców;

• opłaty należy dokonać do 15-tego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, tytułem: opłata za obiad, miesiąc oraz dane ucznia korzystającego z obiadów - nr rachunku:
63 8945 0002 2600 0345 2000 0010;

• w przypadku rezygnacji z obiadów należy w terminie 7 dni roboczych przed końcem danego miesiąca przekazać informację do sekretariatu szkoły na ul. Rogozińską 52 osobiście lub telefonicznie 67 2843 859;

• wszystkie szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie korzystania ze stołówki
w Przedszkolu Samorządowym im. „Misia Uszatka” w Budzyniu.

Załączniki:
  - Regulamin korzystania ze stołówki
  - Karta zgłoszenia na obiady w stołówce szkolnej
  - Jadłospis maj 2023