WYSTAWIANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu przechowuje dokumentację byłego Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu z lat 1999 - 2017 i w razie potrzeby wystawia stosowne duplikaty dokumentów.

Aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej i karty rowerowej należy dokonać wpłaty na konto szkoły, pobrać wniosek, załączyć 1 zdjęcie i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Aby otrzymać duplikat świadectwa szkolnego należy dokonać wpłaty na konto szkoły, pobrać wniosek oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły.

OPŁATY ZA DUPLIKATY DOKUMENTÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz. U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008r. poz. 412)

§ 19 ust. 3. Za wydanie świadectwa (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

OPŁATY SKARBOWE

Dz. U. 2006 / 225 poz. 1635

Legalizacja dokumentu (duplikaty świadectw) – 26 zł

Poświadczenie własnoręczności podpisu

(duplikaty legitymacji szkolnych, kart rowerowych) – 9 zł

Duplikat dokumentu zostanie wydany na podstawie dowodu wpłaty

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu

Osiedle Wierzbowe 7

64-840 Budzyń

BS Chodzież / Oddział Budzyń 63 8945 0002 2600 0345 2000 0010

(z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji szkolnej + imię i nazwisko ucznia" , opłata za duplikat karty rowerowej + imię i nazwisko ucznia lub „opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia")