Od 7 do 14 kwietnia 2021r. w klasach 1-3 realizowano projekt „TYDZIEŃ ZDROWIA”, który związany był z obchodami Światowego Dnia Zdrowia.

Głównym celem przedsięwzięcia było przypomnienie uczniom, jak cenne jest zdrowie, co należy robić, aby je chronić, a także promowanie zdrowego stylu życia. Podczas zajęć uczniowie zdobywali wiedzę o zdrowiu i sposobach jego ochrony, kształtowali nawyki racjonalnego żywienia oraz byli wdrażani do dbałości o sprawność fizyczną. Realizacja projektu odbywała się zarówno na zajęciach polonistycznych, muzycznych, jak i wychowania fizycznego i obejmowała między innymi: pogadanki, korzystanie ze specjalnego numeru „Szkolniaczka”, pokazy filmików edukacyjnych, przygotowywanie zdrowego i pełnowartościowego śniadania, śpiew piosenek oraz działalność plastyczną. Na zakończenie projektu w klasach drugich przeprowadzono konkurs plastyczny „Talerz zdrowia”, a w klasach trzecich - „Konkurs wiedzy o zdrowiu”.

Klasy biorące udział w „TYGODNIU ZDROWIA” otrzymają pamiątkowe dyplomy, a wyróżnieni uczniowie - nagrody niespodzianki.

Wszystkim, którzy zaangażowali się realizację projektu, serdecznie dziękuję. 

Joanna Świergosz

Zdjęcia w galerii "Tydzień zdrowia"

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu „Ogólnopolskiego Przeglądu Hymnów Szkolnych opiewających Powstanie Wielkopolskie 1918/19 i jego Bohaterów”, w którym społeczność naszej szkoły odniosła sukces – znaleźliśmy się w  gronie dziesięciu nagrodzonych szkół, które zdobyły uznanie za rzetelne, solidne i godne zaprezentowanie swego hymnu, oddając w ten sposób hołd bohaterom Powstania Wielkopolskiego 1918/19.

Organizatorem tego przedsięwzięcia, które odbyło się po raz pierwszy, było Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a jego pomysłodawcą i inicjatorem Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. W przeglądzie mogły wziąć udział wszystkie typy szkół, których hymn związany był z Powstaniem Wielkopolskim 1918/19 i jego bohaterami. Z uwagi na konieczność uwzględnienia funkcjonowania szkół w okresie pandemii przegląd przeprowadzono metodą zdalną z zastosowaniem platformy moodle Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Głównym celem przeglądu było uczczenie pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i jego bohaterów, wzbudzenie zainteresowania uczniów historią Powstania oraz doskonalenie zdolności muzycznych. Zadaniem uczestników było umieszczenie na platformie konkursowej bieżącego lub archiwalnego nagrania wykonania hymnu przez uczniów szkoły z pełnymi honorami oraz kopii dokumentacji związanej z historią jego powstania.

 Uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania i przygotowali bieżące nagranie prezentacji muzycznej hymnu szkolnego, które zostało wyróżnione przez Jury za „kreatywność i oryginalność zaprezentowanego materiału”. Poszczególne części wokalnej prezentacji hymnu zostały zobrazowane w miejscach zgodnych z wydarzeniami historycznymi podczas Powstania Wielkopolskiego, m.in.: na Wzgórzu Okręglik - przy pomnikach, gdzie powstańcy z Rogoźna i Budzynia pod dowództwem Leona Napiecka zdobyli 7 lutego 1919 roku niemiecki wóz pancerny, w Izbie Historii Ziemi Budzyńskiej – w budynku dawnej poniemieckiej szkoły, w której oczekiwała kompania Wiktora Skotarczaka na rozwój wydarzeń związanych z atakiem pancernika, na Placu Wolności – w miejscu, w którym koncentrowało się powstańcze wojsko organizując dwukrotne zdobycie Chodzieży, gdzie zginął pierwszy powstaniec powiatu chodzieskiego i gdzie wizytował gen. Józef Dowbor- Muśnicki. Sceny nagrywano też przy zrekonstruowanym niemieckim wozie pancernym Ehrhardt M17, który zdbyto pod Okręglikiem oraz na trenie naszej szkoły: przy pomniku wdzięczności „Bohaterom Powstania Wielkopolskiego”, w Kąciku Patrona, który przedstawia plastyczną wizualizację walk o Budzyń, czy też w auli szkoły na tle ściany z powstańczymi fotografiami i banerami.

Artystyczna prezentacja nagrodzonego hymnu stanie się finalnie częścią audycji, w której wystąpią Organizatorzy i Jury w połączeniu z wyróżnionymi nagraniami, co zostanie opublikowane na stronie Kuratorium i Towarzystwa.

W przygotowaniu artystycznej prezentacji hymnu naszej szkoły wzięli udział uczniowie od klas najmłodszych do najstarszych oraz należący do Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Ehrhardt M17. Nad całością przygotowania artystycznego czuwały nauczycielki muzyki: Justyna Barczak, Hanna Danielewicz, Karolina Małofiej oraz dyrektor Szkoły Dariusz Dudziak. Współpracę nad projektem podjęli także pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu: Krystyna Świniarska, Marcin Wojtkowiak, a także Sławomir Janiszewski (montaż „ARSTUDIO”) i Stanisław Ornoch – twórca repliki wozu pancernego Ehrhardt M17. Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację naszej muzycznej prezentacji składamy serdeczne podziękowania.

Jesteśmy dumni, że hymn szkolny, będący naszą muzyczną wizytówką, wzmacnia ducha patriotyzmu i rozsławia bohaterskie czyny naszego Patrona Szkoły – Powstańców Wielkopolskich. Hymn zawiera przesłanie, by kolejne pokolenia kształciły się na fundamencie tożsamości Małej Ojczyzny, w myśl słów z Kącika Patrona: „Być, trwać, pamiętać... w służbie Ojczyzny i edukacji.”

Przegląd Hymnów Szkolnych

Zdjęcia w galerii

Na początku czerwca w naszej szkole zostanie przeprowadzony konkurs historyczny dla uczniów klas piątych i szóstych. Celem konkursu jest zachęcenie do poznawania historii zarówno tej bliższej, dotyczącej dziejów Polski, jak i tej, która obejmuje wiedzę o przeszłości Europy i świata. Wszystkie pytania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o wytyczne nowej podstawy programowej i sformułowane w postaci testu jednokrotnego wyboru. Zmaganie z pytaniami o przeszłość będzie okazją do sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu historii.

Zagadnienia klasa V:
  • Starożytne cywilizacje.
  • Bizancjum i świat islamu.
  • Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy.
  • Polska w okresie wczesnopiastowskim.
  • Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.
  • Polska w XIV i XV w.

Zagadnienia klasa VI:
  • Wielkie odkrycia geograficzne.
  • „Złoty wiek” w Polsce.
  • Początki Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
  • Powstanie Stanów Zjednoczonych.
  • Wielka rewolucja we Francji.
  • Oświecenie w Europie.
  • Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej.
  • Epoka napoleońska.

 Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konkursie u organizatorek - p. Grażyny Dudziak i p. Elżbiety Kurkowiak – Pauszek.

Kochani Uczniowie, drodzy Rodzice…

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich okresie, chcielibyśmy zaproponować wsparcie i pomoc młodym ludziom i ich rodzicom w ramach projektu „Otwórz się na pomoc”,w którym uczestniczy nasza gmina i powiat chodzieski

Pod podanym poniżej linkiem znajduje się pięć prawdziwych historii opatrzonych komentarzem specjalisty. Ich tematyka jest bardzo aktualna i nawiązuje do sytuacji pandemicznej na świecie i problemów, z którymi spotykamy się my, pedagodzy naszej placówki.

Dodatkową atrakcją jest gra interaktywna ,,W sieci”, w której to osoba oglądająca decyduje o fabule filmu. Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Gmina Budzyń - otwiera się na pomoc | Chodzież Nasze Miasto

Kamila Kuczyńska, Marzena Hinc – Sawicka, Robert Chojnacki